AC Logo Groot

Social media buttons

FREMS voor diabetische neuropathie

Achtergrond:

Het specifieke signaal van FREMS heeft verondersteld een effect op de microcirculatie, en aangezien de neuropathie bij diabetes een vasculair probleem lijkt wordt bij FREMS een verbetering verwacht op zenuwfunctie en pijnklachten. Eerder onderzoek met FREMS verricht in door Bosi et al (Diabetologia 2013) toonde weinig effect op zenuwfunctie maar een belangrijk effect op pijnscores na een 2 wekelijkse behandeling met FREMS. Het effect was tot 3 maanden aanwezig. Later werd dit bevestigd en deze bevindingen waren in Waalwijk aanleiding tot een 3-tal pilots.

Ervaringen met FREMS, pilots 1-3 vanaf 2011

Pilot 1:

Onderzoek naar het effect van een FREMS behandeling op pijnbeleving bij patiënten met therapie refractaire pijnlijke diabetische neuropathie:

Dit onderzoek werd uitgevoerd van 2011-2013 en is inmiddels gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie. Het abstract is hieronder toegevoegd:
In een klinische setting onderzochten wij de toepasbaarheid (fase IV) van Frequency Rhythmic Electro Magnetic neural Stimulation (FREMS) als pijnbestrijding bij patiënten met therapie refractaire pijnlijke Diabetische Neuropathie (DN).
Gedurende anderhalf jaar screenden wij 126 patiënten op de aanwezigheid van een pijnlijke DN en een (eerdere periode van) onvoldoende effect van specifieke medicatie geïndiceerd voor de DN.
De effecten van 10 behandelingen van 40 minuten FREMS toegediend in 14 dagen werden onderzocht in 70 patiënten. Verbeteringen op aangegeven pijn (NPSI pijnscore), aangegeven kwaliteit van leven (EQ-5 score), gemeten vibratiezin en gemeten mobiliteit werden geëvalueerd één en drie maanden na start van de behandeling.

FREMS gaf een significante verandering in NPSI en EQ-5 scores vergeleken met controle na 1 maand (P< 0,001 en P=0,001; Wilcoxon Mann Whitney test) en 3 maanden (P<0,001 en P=0,01; Wilcoxon Mann Whitney test). In 50% van de patiënten werd ten minste 35% minder pijn aangegeven na 1 maand; in 23/70 patiënten (33%) werd een klassieke (
³50%) pijn afname gemeten na 1 maand.  Na 3 maanden werden vergelijkbare veranderingen gezien. Veranderingen in vibratiezin, mobiliteit waren niet significant na de FREMS behandeling.
Bij patiënten met pijnlijke DN, niet reagerend op een klassieke medicamenteuze behandeling, geeft  FREMS tot 3 maanden na de behandeling een klinisch relevante verbetering bij ongeveer 1 op de 3 patiënten. Dit vraagt om verder onderzoek met de nulhypothese dat FREMS niet alleen de pijn maar ook de pijnmedicatie reduceert bij patiënten met pijnlijke DN.

Pilot 2:

Onderzoek naar het effect van 3 cycli van FREMS elektrostimulatie gedurende 1 jaar op pijnbeleving bij patiënten met therapie refractaire pijnlijke diabetische neuropathie.

Van 2013 tot 2016 werden patiënten geïncludeerd indien er sprake was van (klinisch) vastgestelde pijnlijke diabetische neuropathie die niet reageerde op de klassieke medicatie. Bij de patiënten die na behandeling met een 10-daagse cyclus van FREMS na 1 en/of 3 maanden tenminste 50 % minder pijnbeleving aangaven werd een 2e en een 3e cyclus gegeven na 4 en 8 maanden. De follow-up duur bedroeg in totaal 12 maanden.
In juni 2016 werd tussentijds gerapporteerd op de ADA in New Orleans, de posters die daar zijn gepresenteerd zijn hieronder aangegeven.
1. Electro stimulation with FREMS is effective in therapy-refractory painful diabetic neuropathy. Ben Imholz, Jack Heijster. Department of Internal Medicin, ETZ, location Waalwijk, 5141 BM, The Netherlands.
2. FREMS for painful Diabetic Neuropathy; results of repeated treatments during one year  of follow-up. Ben Imholz, Jack Heijster. Department of Internal Medicine, ETZ, location Waalwijk, 5141 BM, The Netherlands.

De resultaten van de gehele studie worden aangeboden aan PAIN.

Pilot 3:

In de eerdere onderzoekingen werd door een aantal patienten gesuggereerd dat de termijn tussen 2 behandeling (4 maanden tussen start behandeling van 10 dagen) te lang was. Dit was voor ons aanleiding om een deel van de patienten uitpilot 2 opnieuw te vragen voor een vergelijking van de klassieke frequentie van FREMS behandeling van 2 weken a 4 maanden (oranje lijn) versus een alternatief traject van 1 week FREMS behandeling steeds a 2 maanden. Bij 2 groepen van 15 patienten werden behandelingen gegeven in 8 maanden; 2 klassieke periodes van 8 maanden en 4 alternatieve periodes a 2 maanden.
De onderstaande figuur toont de gemiddelde responsen van beide groepen (volledig afgeronde periodes van 8 maanden bij in totaal 14 patiënten).


P3 klassiekvs2wk plt compleet

Wij concludeerden hieruit dat voor een adequate behandeling met FREMS initieel een behandeling van 2 weken verreist is.